=

Itt kereshet szakembereink között.


KÉRDEZZEN TŐLÜNK

Serdülők - Szülői tekintély és autonómia
SZEKERES VERONIKA
SZEKERES VERONIKA
- 2017. 03. 08. 14:34

timthumb (39).jpg

 A kamaszkor számos változással, testi, lelki, személyiségbeli átalakulással jár. Ez az időszak meghatározó minden személy életében. Viselkedésünk is változáson megy keresztül, felismerjük, hogy különböző szituációkban különböző viselkedésmódokat kell alkalmaznunk. 

 E jellemzők, folyamatok felismerésében és elsajátításában a legfontosabb szerep a családé, a családi hatásoké. A családnak - mint elsődleges szocializációs térnek – biztosítania kell a megfelelő normákat, szabályokat, hogy alkalmazkodni tudjunk a társadalom és az élet elvárásaihoz. Ugyanakkor nagy befolyásoló ereje van a szülők tekintélyének is, mivel a család struktúrája és a családi élet egyensúlya a tekintély létezésétől és annak elfogadásától függ. A serdülőkorban ugyanakkor nagy hangsúlyt kap a függés-függetlenség kérdése is.

Hiszen a tizenéves el akar szakadni a szülőktől, autonóm személy akar lenni, önálló döntéseket szeretne meghozni. Ehhez azonban szükség van a helytálló szülői nevelésre, az önkontroll és a felelősségtudat kialakulására. A szülői tekintély és az autonómiára való igény egyensúlyának fontossága kiemelt szerepet kap a serdülők életében.

Bizonyított tény, hogy napjainkban igen nagy megpróbáltatás egy kamaszkorú gyereket nevelni. Hiszen napja nagy részét az iskolában, barátai között, ismerősök és ismeretlenek körében vagy éppen a média hálójában tölti. Így nehéz hatással lenni rá, irányítani, vagy helyes irányt mutatni neki. A tapasztalatok mégis azt mutatják, hogy az otthoni környezet meghatározó befolyással van a tizenévesek gondolkodására, életszemléletére. Ahogy dr. Ross Campbell is megfogalmazza: „Minden egyéb hatással szemben az otthon szabja meg döntően, mennyire boldog, nyugodt és kiegyensúlyozott kamasz gyermekünk, milyen a kapcsolata a felnőttekkel és a társaival, mekkora az önbizalma, és hogyan viselkedik új és szokatlan helyzetekben.” Ezen felül szüksége van arra az érzelmi biztonságra, maradéktalan szeretetre és elfogadásra, amiben gyermekként is részesült, és amit csak a szüleitől kaphat meg. Hiszen ezáltal a mindennapi életben és a vízválasztó kamaszkorban is jobban, könnyebben boldogul.

A szülők és gyermekeik kapcsolatáról – normál esetben - elmondható, hogy igen mély, erős szálak fűzik őket egymáshoz. Ezt a kapcsolatot nevezhetjük lélektani eszköznek is a szocializációhoz, mely során a szülő képes gyerekét befolyásolni, vagyis tekintélyét a gyermeken gyakorolni, hogy ezzel helyes irányba terelje őt. Ezzel szemben a serdülőkorban a szülő - gyermek viszony átalakul, hiszen eddig a gyermek függött szüleitől, ők irányították, ők mondták meg, mi a jó és mi a rossz, tehát a kapcsolat egyenlőtlen volt. Ebben az életszakaszban azonban ki kell egyenlítődnie a kontaktusnak, mivel ugyanez a minta fog érvényesülni a többi felnőttel való viszonyában is. Az utóbbi időben észrevehetően tapasztalható, hogy a családok átalakulnak, a szülői szerepek megváltoznak. Ehhez szorosan kötődik az, hogy egyre inkább érzékelhető a szülők tekintélyvesztése, ami a kamaszkorban még inkább előtérbe kerül.

A mai tizenéveseket gyakran illetik olyan szavakkal, hogy „a közönyös nemzedék”. Ennek a kifejezésnek az oka egyszerű: sokan önértékelési zavarokkal küszködnek, szinte csak a rosszat látják magukban, és értéktelennek érzik magukat. Mindezek mellett vagy épp emiatt a serdülőkori közöny egyik legfélelmetesebb velejárója a tekintély elleni lázadás, ami épp a szülőket sújtja leginkább és a legnagyobb mértékben. De pontosan ezért, és persze azért, hogy ne menjen tönkre a szülő – gyerek kapcsolat, fontos, hogy megőrizzék a szülők a higgadtságukat. Egyrészt, mert akkor nem nehezítik meg a kamaszok közeledését, ha valami problémájuk van, másrészt, mert nyugodtságukkal nem hagyják csökkenteni az irántuk érzett tiszteletet, valamint nem teszik ki a gyermeket a kortársak túlzott befolyásának. Továbbá az is elengedhetetlenül fontos, hogy a szülők felismerjék: a kamaszodó gyermek nevelésében és fegyelmezésében már nem a szülői irányításnak, hanem a szülői bizalomnak kell lennie az elsődleges tényezőnek. Lényeges tényező az is, hogy a tinédzsereket az teszi kirívóvá, hogy a legtöbbször különböznek az előző generációtól. Ez a különbség a legtöbbször ellentétek formájában kerül felszínre. A fiatalabbak normái, gondolkodása és érzelemvilága sokszor teljesen ellentétes az idősebbekével, ezért számos esetben az ifjúság negatív képe lelhető fel a társadalomban. A szülők és gyermekek világa egyre inkább eltávolodik egymástól, a serdülők egyre szembetűnőbben ellenszegülnek a felnőttek értékeivel, normáival. Ez is a szülői tekintély csökkenéséhez vagy teljes eltűnéséhez vezet.

Ugyanakkor az is elmondható, hogy ez a tekintélyvesztés nem minden esetben végzetes és megfordíthatatlan folyamat. Hiszen sokszor még mindig érvényes a második világháború utáni tendencia, melyre az volt jellemző, hogy a kamaszok arra törekedtek, hogy felnőtté, szüleikhez hasonlóvá váljanak. Mostanság is tapasztalhatjuk olykor, hogy kapcsolataikban a felnőtteknek járó bánásmódot szeretnék elérni, beszédmódjukban, viselkedésükben a felnőttek, szüleik beszédmódját, viselkedését vették, veszik alapul. Persze azt se feledjük el, hogy a család mint elsődleges szocializációs környezet valamilyen szinten a szülői tekintély létén és bizonyos szintű elfogadottságán is alapul. Továbbá a gyermekek számára világossá kell válnia annak, hogy a család dolgaiért a szülők vállalják a végső felelősséget, a fontos döntéseket nekik kell meghozni.

A gyerekeknek tisztában kell lenniük azzal, hogy el kell fogadniuk a szülők tekintélyét. Az autonómia minden ember életében fontos tényező, a személyiség szükséglete és fejlettségi szintjének mutatója. Normális esetben mindez önfegyelemmel és önkontrollal is társul. Az erre való törekvés belső késztetés, a külső kényszerektől való szabadulást is jelenti. Azonban ez a fajta önállóság nem a társadalmi normákkal való szembefordulás, hanem annak igénye, hogy a társadalom elvárásainak megfelelő beilleszkedést, önkontrollt elsajátítsuk. A gyermek függetlenedését is akkor tekinthetjük sikeresnek, ha a környezeti elvárásokhoz jól tud alkalmazkodni. S ha ez helyesen működik, akkor értékes, fejlett, hatékony kapcsolatot tud kialakítani környezetével. Az integrált személyiség és az önállóság kapcsolata három elemre épül. Az első az autonómia és a közösség kérdése: a függetlenség csak akkor érték, ha a közösségben való aktivitás, és nem az elszigetelődés felé irányul. A vizsgálat szempontjából ez a fő összetevő.

A második az önálló döntésre való képesség, a harmadik pedig az önkontroll. Ha ez a három tényező kialakul, és az egyén gondolataira, cselekvéseire kihat, értékes, fejlett, felelősségteljes személyiségről beszélhetünk. Mindehhez hozzá kell tenni, hogy a gyermek egyaránt akar a szülőtől érzelmileg függeni, ugyanakkor a függetlenség szükséglete is megjelenik benne. A serdülőkorban pedig épp ez utóbbi válik nagy mértékűvé. A tinédzser egyre inkább önirányítóvá akar válni, önálló döntéseket akar hozni, és a szülőktől érzelmileg is el akar szakadni. De ahhoz, hogy a felsoroltak megfelelő szinten és minőségben teljesüljenek, szükség van az önkontroll és a felelősségtudat kialakítására. Mindez a szülők, a szülői nevelés feladata. 

Egy fejlődéslélektani elmélet szerint két dimenzió alkotja a gyerek önállóságra való törekvéseit. Az egyik a szeretet – gyűlölet tengelye (ez a barátságosságtól az agresszív tulajdonságokig is elvezethet), a másik, ami a vizsgálat szempontjából lényegesebb, az autonómia – kontroll tengely. A felfogás azt feltételezi, hogy a szülő engedékenysége a gyermek autonómiájával egyenes arányban van. Tehát a túl kontrolláló szülő gyermeke szorongóbb, zárkózottabb lesz. Ám ez csak a két véglet, hiszen a szülőnek nem az erőszak vagy a gyengeség közül kell választania, hanem ezeket kell elkerülnie. A nevelésben nagy szerepe van a biztonságnak, a nyíltságnak és a fegyelemnek, de ezek mértékének kiegyenlítettnek kell lennie ahhoz, hogy a gyermekben megfelelő autonóm személyiség alakuljon ki. S ha ez teljesül, és érzelmi biztonságot közvetítő légkörben teljesedik be, ezáltal hozzásegíthetjük gyermekünket a világos, reális kép kialakításához.

Láthatjuk tehát, hogy a serdülőkornak sok buktatója van, az egyik legnehezebb fordulópont mindannyiunk életében, hiszen fordulópont a gyermeki lét és a felnőtt lét között. De erre az átmeneti időszakra is szükségünk van ahhoz, hogy személyiségünk, viselkedésünk, felelősségtudatunk, autonómiánk kialakuljon, és hogy el tudjuk helyezni magunkat, hogy megtaláljuk helyünket a világban.


Forrás:
Bodonyi Edit – Busi Etelka (2006): A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése. Család, gyerek, társadalom. Bölcsész Konzorcium, Budapest 
Buda Béla (1974): A felnőttkor küszöbén. Tankönyvkiadó, Budapest
Campbell, Ross dr. (1997): Nehéz évek. Harmat Kiadó, Budapest
Kónya Zoltán dr. (2001): Különlegesen egészséges családok. Szabadság, Budapest, 
Kozéki Béla dr. (1986): Önállóság, önfegyelem – autonómia. Tankönyvkiadó, Budapest

Idézet:
Campbell, Ross dr. (1997): Nehéz évek. Harmat Kiadó, Budapest, 8. o.

 

A blogbejegyzést SZEKERES VERONIKA pszichológus küldte be, kattints ide, hogy megtekintsd a szakember adatlapját!

 

KÉRDEZZEN TŐLÜNK