=

Itt kereshet szakembereink között.


KÉRDEZZEN TŐLÜNK

 Az Adatkezelési Tájékoztató olvasásához kérem <kattintson ide> 

 

Általános SzerződésiFeltételek

 
Bevezetés
 
AzONLINEPSZICHOLÓGIA.HUÁSZF szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) Velez Csaba Egyéni Vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett ONLINEPSZICHOLÓGIA.HU weboldalon (http://onlinepszichologia.hu/, a továbbiakban: ONLINEPSZICHOLÓGIA.HU) elérhető online szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza.
 
Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (http://onlinepszichologia.hu/,) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://www.onlinepszichologia.hu/adatvedelmi-es-felhasznalasi-feltetelek és letölthető az alábbi linkről: http://onlinepszichologia.hu/aszf.pdf
Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyarnyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.
Szolgáltatói adatok
 
A szolgáltató neve:Velez Csaba Egyéni Vállalkozó
A szolgáltató székhelye: 1118 Budapest, Rétköz utca 49/A.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: pszichologus.velez@gmail.com
Nyilvántartási száma: 42579938
Adószáma: 67028182-1-43
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala - Okmányirodai Osztály
Telefonszáma:06203243842
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-85036/2015.
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai:
Netteszt Kft
Szolgáltató neve: Netteszt. Kft.
Székhelye: 2013 Pomáz, Deák Ferenc utca. 2.
Tel: +36 1 445-0999
E-mail: info@netteszt.hu
 
Definíciók
 
Hirdetés: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 3.§ szakaszának d) pontja szerinti reklám, illetve bármely más, reklámnak nem minősülő tájékoztatás, szakember bemutatkozó profilja, a weboldalak felületein elhelyezett bármely anyag, PR-cikk, vagy apróhirdetés.
 
Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalat függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik vagy sem. Jelen ÁSZF értelmezésében valamennyi Hirdető egyben Felhasználónak is minősül.
 
A Felhasználók 3csoportra oszlanak:
 
1.      Látogató: Az oldalon szabadon nézelődhet. Jogosultsága kizárólag böngészésre korlátozódik.
 
2.      Regisztrált Felhasználó: Bejelentkezés után hozzáférnek a weboldal egyéb funkcióihoz. Felhasználók, szakemberek és szervezetek lehetnek regisztrált felhasználók.
 
3.      Hirdető: Olyan Felhasználó, akinek érdekében a Szolgáltató Hirdetést tesz közzé, illetve aki a saját érdekében Hirdetés közzétételét megrendeli.
Hatály és alapvetés:
 
1.1.            A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 
1.2.            A jelen Szabályzat 2015. május 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalhasználatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 
1.3.             Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
 
1.4.            Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
Általános rendelkezések
 
1.      Felhasználó számára a Szolgáltatóönálló felhasználói fiókot hoz létre, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít.
 
2.      Ahhoz, hogy a weboldal teljes körű felhasználója legyen Felhasználó, először regisztrálnia kell magát.
 
3.      Regisztrált felhasználóként Felhasználónak lehetősége lesz elérni az oldal összes funkcióját és megkezdheti kihasználni lehetőségeit. A regisztrációt követően Felhasználóeléri a saját profil felületét.
 
4.      A felhasználói fiók törlésével a jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony megszűnik.
 
5.      A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel.
 
6.      AzONLINEPSZICHOLÓGIA.HU lehetővé teszi a weboldalon szakemberek számára bemutatkozó profiloldal létrehozását, illetve apróhirdetések megjelenítését.
 
7.      Felhasználók csak egyetlen felhasználói fiókkal rendelkezhetnek, feltéve, hogy a Szolgáltató és a Felhasználó között egyedi megállapodások ettől eltérően nem rendelkezik. Ha egy felhasználó bizonyíthatóan csalást követ el (például több email címmel is megpróbál regisztrálni) akkor Szolgáltató felszólítja szabályellenes cselekvése befejezésére, amit ha Felhasználó 11 napon belül nem fejez be, akkor adott felhasználói fiókot a Szolgáltató törölheti.
 
8.      AzONLINEPSZICHOLÓGIA.HU-n tilos olyan apróhirdetések közzététele, amely jogszabályba ütközik.
 
9.      A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
 
10. Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy az apróhirdetés keretében feltöltött fényképek tekintetében Szolgáltatót korlátozás nélküli felhasználási jog (többszörözés, terjesztés, nyilvánossághoz közvetítés) illeti. Fenti rendelkezés azonban nem gátolja Felhasználó szerzői és vagyoni jogainak gyakorlását.
 
11. Tilos a weboldalakon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalakról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
 
12. Tekintettel arra, hogy a weboldalak tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is módosulhat – amennyiben hatályos törvények eltérően nem rendelkeznek – a Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalak tartalmának pontossága, megbízhatósága tekintetében.
 
13. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek által létrehozott vagy közzétett tartalmakért, amelyeket harmadik személyek töltöttek fel Szolgáltató rendszerébe, vagy amelyekre a weboldalak hivatkoznak. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azon webhelyekért, amelyekre a Felhasználók által elhelyezett bannerek, linkek, stb. mutatnak. Amennyiben az ilyen módon közzétett linkekkel kapcsolatosan bármilyen probléma merül fel, Szolgáltató kizárja felelősségét minden tekintetben, és a folyamatban lévő szolgáltatás díja is teljes mértékben megilleti.
 
14. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, a Szolgáltató éves 99,5%-os rendelkezésre állási vállalását meghaladó esetleges üzemzavarokból eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.
 
Felelősségek
 
1.      AzONLINEPSZICHOLÓGIA.HU működtetését a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal azONLINEPSZICHOLÓGIA.HU-nközzétett, nem tőle származó hirdetésekkel, felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.
 
2.      Szolgáltató nem vállal felelősséget a regisztrált pszichológusok (Felhasználók) munkájáért, annak minőségéért vagy szakmai hitelességért. Az ONLINEPSZICHOLÓGIA.HUcsupán megjelenési lehetőséget biztosít pszichológusok számára, a szakmai háttér és munka nem esik semmilyen előzetes elbírálás vagy hitelességvizsgálat alá.
 
3.      Szolgáltató a webes Szolgáltatásainak, valamint a honlapoknak a működésére 99,5%-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.
 
4.      Jogszabályban meghatározott kivételekkel a weboldalon a Felhasználóáltal elhelyezett anyagok tartalmáért, illetve jogtisztaságáért, valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. Hirdetésének tartalmáért, megjelenítéséért, az információk valóságáért kizárólag a Hirdető felel. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek azONLINEPSZICHOLÓGIA.HU-nelhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Továbbá Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármely más fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A Szolgáltatót minden esetben kizárólag a megrendelt Szolgáltatás ellenértékének mértékéig terheli kártérítési felelősség.
 
5.      A szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.
 
6.      Amennyiben azONLINEPSZICHOLÓGIA.HU-n a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett anyagjogsértő, vagy erkölcsi szempontból kifogásolható, Szolgáltató a jogsértő, vagy kifogásolható tartalmat eltávolíthatja.
 
7.      A Felhasználók által azONLINEPSZICHOLÓGIA.HU-ra feltöltötttartalmatSzolgáltató ellenőrizheti. A feltöltött tartalmat, ha az jogellenes, vagy nem felel meg a jelen szabályzatban meghatározott követelményeknek, eltávolíthatja.
 
8.      Amennyiben azONLINEPSZICHOLÓGIA.HU-n a Felhasználóáltal közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználóaz ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költség és kár megtérítését magára vállalja. Továbbá vállalja, hogy a Szolgáltató jó hírnevének visszaszerzése érdekében mindent megtesz, amit tőle a Szolgáltató jogosan elvárhat, kér és követel.
 
9.      A Felhasználóköteles a szolgáltatást jogszerű és törvényes célokra és módon használni. A Felhasználótudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem tesz közzé olyan tartalmaz, amely az Európai Unió, vagy Magyarország jogszabályaiba ütközik, vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, illetve az Internet etikai kódexét. A Szolgáltató nem tesz közzé olyan tartalmakat sem, amelyek jogellenes tevékenységet tartalmaznak, hirdetnek, illetve amelyek nem valós adatokon alapulnak – legyen az akár a Felhasználó, akár a hirdetés tartalma.
 
10. A Felhasználóköteles a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait, azok megváltozása esetén 5 (öt) munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni, az oldal felületén megváltoztatni. A Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kizárja a Szolgáltató késedelmét, és az ebből eredő többletköltségeit jogosult a Felhasználóra hárítani. Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatti számlázási késedelem esetén nem vállalja a Szolgáltatás folyamatos biztosítását.
 
11. A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználófeladata.
 
12. A Szolgáltató a nyilvános adatforgalmat jogosult ellenőrizni, és fenntartja magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használat esetén azonnali hatállyal felmondja a szerződést, és törölheti a tartalmat. A Szolgáltató ellenőrzési jogköre azonban nem mentesíti a Felhasználót a jogszerűtlen használat miatt felmerülő jogsértésért való felelősség alól, amelyet harmadik személyekkel szemben is kizárólag a Felhasználóvisel. A Felhasználóteljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Felhasználótevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.
 
13. Hirdető tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Hirdetések elhelyezését, környezetét – ideértve a közvetlenül a Hirdetés mellett elhelyezett egyéb reklámokat is -, sorrendjét a Szolgáltató határozza meg.  Más Hirdetés vagy display szolgáltatás hatálya alá tartozó más reklám ugyanazon az oldalon történő elhelyezését a Hirdető nem kifogásolhatja, igényt a Hirdetés közvetett- vagy közvetlen környezetében lévő más – akár konkurens – reklám tekintetében nem támaszthat.
 
14. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben olyan tevékenységet folytat, amely a Szolgáltató bevételeinek csökkenését célozza vagy eredményezheti - így különösen a hirdetési díjak kikerülését vagy csökkenését elősegítő szolgáltatást reklámoz vagy végez (pl. hirdetést közvetít), az szerződésszegésnek minősül és a Felhasználó kötbért köteles fizetni a Szolgáltatónak. A kötbér összege 150.000 Ft. Amennyiben a Felhasználó az Interneten, így különösen valamely honlapon ezen tevékenységét reklámozza vagy a Honlappal kapcsolatban közvetített szolgáltatást kíván eladni, a Felek a jogsértést bizonyítottnak tekintik függetlenül attól, hogy a Felhasználó esetleg egyes hirdetéseket jogszerűen helyezett-e el a Honlapon.
 
15. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az egyéb Felhasználók által a Honlapon megadott e-mail-címekre nem jogosult reklám-, vagy egyéb, a Szolgáltató üzleti érdekeit vagy jó hírnevét sértő  üzeneteket küldeni. A Szolgáltató üzleti érdekeit sérti különösen is minden olyan üzenet, amely az e-mail cím nyilvánosságra hozatalának céljától eltér.  Amennyiben ezt mégis megteszi és a Szolgáltató által számára akár elektronikus levélben is küldött figyelmeztetés ellenére tovább folytatja, azt a Felek szerződésszegésnek tekintik, és a Felhasználó kötbért köteles a Szolgáltatónak fizetni. A kötbér összege 100.000 Ft. A Szolgáltató jogosult az ilyen üzeneteket saját rendszerében rögzíteni és azt a jogsértés bizonyítására felhasználni.
A Szolgáltatás díjai
 
1.      Az egyes szolgáltatások mindenkori díjszabását azONLINEPSZICHOLÓGIA.HU aktuális szolgáltatási díjtáblázata (http://onlinepszichologia.hu/webpage/dijszabas_2) tartalmazza.
 
2.      A díjakat a Felhasználó kizárólag azONLINEPSZICHOLÓGIA.HU által biztosított fizetési módokat használva egyenlítheti ki. A díj fizetéséhez kötött szolgáltatások a sikeres PayPal-osfizetési visszajelzés aktiválódnak.
 
A Paypal-lal történő vásárlás menete:
 
Az oldal bal oldalán jelennek meg a tranzakció részletei, jobb oldalon pedig két választási lehetőség:
 
a)       Ha van PayPal regisztrációja, akkor az érvényes azonosító és jelszó megadása után az előre megadott bankkártya részleges adatait látja és a fizetendő összeget. Amennyiben több kártya is regisztrálva van, úgy ki kell választani azt a kártyát, amivel fizetni szeretne, majd a kiválasztás után a PayNow feliratra kattintva megtörténik a fizetés és rövidesen visszakerül a bolt oldalára.
 
b)       Ha nincs PayPal regisztrációja, akkor lehetőség van egy űrlap kitöltése után egy Vendég PayPal hozzáféréssel kiegyenlíteni az összeget, anélkül hogy regisztrálnia kellene a PayPal-nál. Az űrlap a következő adatokat kéri be (ezeknek a többsége kötelezően kitöltendő):
 
Country                                             Ország
Cardnumber Kártya száma                        Bankkártya száma
PaymentTypes                                 Fizetés típusa
Expirationdate                                 Lejárati idő - a bankkártya lejárati ideje hh/éé sorrendben
CSC     CSC kód                                 a kártya hátoldalán található háromjegyű biztonsági kód (az aláírás mező felett jobbra);
Firstname                                         Keresztnév
Lastname                                          Vezetéknév
Address line 1                                  Cím1
Address line 2 (optional)                Cím2 (ennek megadása nem kötelező)
City                                                    Város
State/Province/Region                   Megye
Postalcode                                        Irányítószám
Telephone                                        Telefonszám - Kérjük, hogy valódi telefonszámot adjon meg, amelyen a bankja is el tudja érni szükség esetén. Meg kell adni az országkódot és a körzetszámot
Email cím                                          Az itt megadott e-mail címre érkezik a visszaigazolás a fizetésről
 
Ha az összes mezőt kitöltötte, nyomja meg a „Review and Continue” gombot a lap alján. Itt még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, a fizetendő összeget és a megrendelést. Ha mindent rendben talál, hagyja jóvá a tranzakciót. Pillanatokon belül értesítés érkezik e-mailben a sikeres tranzakcióról, ezzel egy időben Szolgáltató is megkapja az értesítést a sikeres fizetésről, és elkezdi a megrendelés feldolgozását.
 
3.      A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat minden év januárjában a KSH által közzétett, az előző naptári évre vonatkozó inflációs rátának megfelelően (kerekítve) minden előzetes értesítés nélkül is egyoldalúan módosítani.
 
4.      A Szolgáltató főszabályként elektronikus számlát bocsát ki szolgáltatásairól, melyet 48 órán belül megküld Felhasználónak. Az elektronikus számla megtekintéséhez szükséges, térítésmentesen beszerezhető szoftver (Adobe AcrobatReader) beszerzése a Hirdető feladata.
 
5.      Szolgáltató - igény szerint - postai díj ellenében papír alapú számlát is kiállít Felhasználónak.
 
6.      A Felhasználó által megfizetett díjat a Szolgáltató nem téríti vissza, kivéve, ha a díjköteles Szolgáltatás nyújtása azONLINEPSZICHOLÓGIA.HU-nak felróható okból marad el, vagy erről a Felek egyedileg rendelkeznek.
 
7.      Amennyiben Felhasználóa Szolgáltatási Díjat a szerződés felmondása után sem fizeti meg, Szolgáltató fizetési meghagyásos eljárást indít, melynek 50.000 Ft-os, azaz ötven ezer forintos költségét köteles Felhasználómegfizetni. A fizetési meghagyásos eljárás utáni esetleges további eljárások költségét Felhasználóviseli.
Szolgáltatás megtagadása
 
1.      Amennyiben a Felhasználóa rendelkezésére bocsátott hirdetési felületeken a Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül az ONLINEPSZICHOLÓGIA.HU számára konkurens vagy a Szolgáltató üzleti érdekeit egyéb módon sértő Hirdetést jelenít meg a Szolgáltató jogosult a Hirdetés eltávolítására a Felhasználóelőzetes értesítése nélkül.
 
2.      A Szolgáltató nem teszi közzé, illetve jogosult eltávolítani az olyan Hirdetéseket, amelyek félrevezető módon azt a látszatot keltik, hogy a Hirdetéssel reklámozott terméket a Szolgáltató támogatja.
 
3.      A Szolgáltató a Szolgáltatást abban az esetben is megtagadhatja, ha az technikai okokból nem teljesíthető, vagy a jelen ÁSZF bármely pontját sérti. A már közzétett és az ÁSZF rendelkezéseibe ütköző Hirdetések megjelenését a Szolgáltató felfüggeszti.
 
4.      Amennyiben a Felhasználóellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult újabb Szolgáltatás nyújtását megtagadni, illetve a Hirdetés megjelenítését felfüggeszteni.
 
5.      A Szolgáltatás megtagadásával egyidejűleg a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a Felhasználóvalamennyi szerződését, azzal, hogy a teljesítés jelen pont szerinti megtagadása esetén a Szolgáltatót semmilyen kártérítési vagy szavatossági kötelezettség nem terheli.
 
6.      Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást az Egyedi Szerződés megszüntetése nélkül egyoldalúan, részlegesen vagy teljesen felfüggeszteni abban az esetben is, ha Felhasználóolyan magatartást tanúsít, amely a jelen ÁSZF különös rendelkezései szerint egyébként azonnali hatályú felmondásra is okot adna.
 
7.      A Szolgáltatás fenti okokból történő részleges vagy teljes felfüggesztése, megszüntetése vagy a szerződés Szolgáltató általi felmondása nem mentesítiFelhasználót a megszüntetés vagy felmondás időpontja előtt, illetve a felfüggesztés időpontja előtt és/vagy alatt már igénybe vett Szolgáltatások díjának megfizetése alól. Ilyen esetekben Szolgáltató a már teljesített szolgáltatásokat a Szolgáltató hirdetési rendszerének, valamint az esetlegesen megkötött szerződés szellemének megfelelő díjszabás szerint jogosult kiszámlázni.
 
Szerzői Jogok
1.      A Szolgáltató fenntart magának minden jogot azOnlinepszichológia.huweboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
 
2.      Miután azOnlinepszichológia.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos azOnlinepszichológia.huweboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 
3.      AzOnlinepszichológia.huweboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
 
4.      A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.
 
5.      Tilos továbbá azOnlinepszichológia.huweboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel azOnlinepszichológia.huweboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).
 
6.      AzONLINEPSZICHOLÓGIA.HUnév szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
 
7.      Felhasználó a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.
Felmondási jog
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a.) és m.) pontjának szabályozása értelmében a Felhasználót nem illeti meg a felmondási jog.
Adatvédelem
 
AzONLINEPSZICHOLÓGIA.HU adatkezelési tájékoztatója elérhető innen: http://onlinepszichologia.hu/webpage/3
Egyéb rendelkezések
 
1.      A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 
2.      Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 
3.      Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF, illetve az Egyedi Szerződés alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 
4.      Szolgáltató és a Hirdető vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Hirdető és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik Szolgáltató székhelye szerint illetékességgel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét.
Panaszkezelés
 
1.      Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz:
 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071     Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu
 
2.      Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:
 
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
 
A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html
 
 
KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK
Szerződés létrejötte és hatálya
 
1.      A FelhasználóazONLINEPSZICHOLÓGIA.HU szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést az elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésével elektronikus úton köti meg. A szerződés attól a naptól kezdve jön létre, amikor a Felhasználóaz elektronikus regisztrációs űrlapot hiánytalanul kitöltötte, és az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta, a Szolgáltató pedig a szolgáltatást aktiválta.
 
2.      A szolgáltatások aktiválásáról, azaz a szerződés létrejöttéről a Szolgáltató elektronikus levelet küld a Felhasználórészére.
 
3.      A Felhasználótudomásul veszi, hogy amennyiben az elektronikus regisztrációs űrlapon valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, a szerződés érvénytelen. Érvénytelenség esetén az igénybe vett szolgáltatások díját Felhasználóköteles megfizetni Szolgáltatónak és a már befizetett összeget a Szolgáltató nem téríti vissza.
Felek jogai és kötelezettségei
 
1.      A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználórészére folyamatosan biztosítja Szolgáltatásait, amennyiben a Felhasználóa szolgáltatások igénybevételének feltételeit teljesíti a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.
 
2.      A szolgáltatások aktiválásához a díjhoz kötött szolgáltatások esetén a díjnak a Szolgáltatóhoz történő beérkezése szükséges. A Szolgáltató vállalja, hogy az előfizetési díj beérkezését követően szolgáltatása a Hirdető részére 24 órán belülelérhető és működőképes.
 
3.      Hirdető a fizetős szolgáltatásért a Szolgáltatónak a mindenkori aktuális díjszabásában foglalt Szolgáltatási Díjat köteles megfizetni. A szolgáltatások Díja minden esetben előre fizetendő.
 
4.      A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor azt a Szolgáltató Paypal számláján hiánytalanul jóváírják. A teljesítés további feltétele, hogy a díjfizető azonos legyen a Szolgáltató számláján szereplő vevővel.
Szolgáltatás megtagadása
 
A Szolgáltató a jelen ÁSZF általános részének rendelkezésein kívül fenntartja a hirdetések, tartalmak törlésének, valamint a szerződés felmondásának jogát az alábbi esetekben:
 
·         a netikett szabályaival vagy jó erkölcsbe ütköző hirdetés;
·         duplikált hirdetés (egyazon terméknek azonos kategórián belüli, ugyanazon Hirdető által történő többszöri feladása)
·         a hirdetés vagy tartalom nyilvánvalóan a hirdetési díj kikerülésére, kijátszására alkalmas.
·         a notórius szabálysértéseket elkövető Felhasználóesetében.
 
Budapest, 2015. április 22.

 

KÉRDEZZEN TŐLÜNK